News And Update

VIOLENSIA KONTRA FETO HANESAN VIOLASAUN DIREITUS HUMANUS NO HANESAN KRIMI PUBLIKU, MAI ITA HAPARA HAHALOK AAT IDA NE'E!

LANU VIOLA SUBRINU NIA FEN, MORIS IHA PRIZAUN TINAN HITU

Posted on 11:08 PM by Rede Feto Timor Leste

Dili-Timor Leste / Timor Post, Kuarta 18 Novembru 2009

Tribunal Distrtal Dili, Tersa (17/11), hamonu sentensa tinan hitu iha prizaun ba arguido Anotonio da Costa tamba komprova halo violasaun seksual hasoru feto kaben nain.

Molok ne’e, tribunal fo tempo loron 15 ba arguido tenki selu osan ho montante US$ 1500 ba vitima Vivi (laos naran lolos-red) hanesan atu taka moe maibe arguido laiiha posibilidade atu selu.

Tuir akuzasaun Ministeriu Publiku nian katak iha loron 20 Maio 2009 iha fatin deslokado Metinaru, maizemenus tuku 10 kalan iha momentu ne’eba iha festa ba loron 20 de Maio, Vivi ho nia kaben ba iha festa. Tamba kole ona vitima fila-fali ba iha nia lona ka tenda deskansa. Bainhira nia toba hela, derepenti arguido Anotonio da Costa tama, hasai tiha vitima nia ropa no kaer vitima nia kelen.

Vitima Vivi hanoin nia laen maibe laos. Aguido Antonio ne’ebe lolos vitima nia laen nia tiu rasik kaer hela nia kelen no halo relasaun seksual ba nia. Vitima Vivi enforsu hakilar maibe laiha ema ida maka atu ajuda tamba ema ba hotu iha festa. Arguido lori nia liman taka ba iha vitima nia ibun atu la bele hakilar maka’as, arguido mos basa vitima nia oin no tuku iha nia isin lolon. Vitima kontinua atu halo reazen hasoru ba arguido ne’e no vitima horon arguido nia iis tua deit.

Depois akontese ida ne’e liutiha tuir ezame mediku katak iha duni sinal kanek iha vitima nia isin lolon no iha duni sperma ne’ebe belit ba iha vitima nia roupa interior.

Juiz Maria Leonor Botelho hateten desizaun sentesa ne’ebe nia fo ne’e baseia ka haree ba hahalok ne’ebe maka arguido halo hasoru ba iha vitima hanesan livre laiha ema ida maka haruka. Arguido hatene katak nia iha nia oan nain tolu no iha fen mos. Arguido mos hatene katak lei la permite atu ema ida halo relasaun seksual hasoru ema seluk nia kaben.

Tribunal fo loron 15 ba iha arguido atu selu multa ba iha vitima hanesan taka vitima nia moe maibe arguido laiha posibilidade atu selu tamba ne’e tribunal fo kastigu ba nia hahalok hela iha prizaun bekora durante tinan hitu.

Maski tribunal fo kastigu ba iha arguido tinan hitu iha prizaun maibe tuir tribunal katak hahalok ne’e todan tamba nia rasik maka halo fali relasaun seksual hasoru nia subrinho nia fen oan ne’ebe hanesan vitima.***

No Response to "LANU VIOLA SUBRINU NIA FEN, MORIS IHA PRIZAUN TINAN HITU"

Leave A Reply